Słownik badawczy
Indeks haseł

Skala interwałowa (ang. interval scale)

Jedna z głównych skal pomiarowych, obok skali nominalnej, porządkowej oraz ilorazowej.

Skala interwałowa jest dokładniejsza od skali nominalnej i porządkowej, ale mniej dokładna od skali ilorazowej. Pozwala mierzyć wartość zmiennej oraz różnicę pomiędzy wartościami tej samej zmiennej.

Przykładem zmiennej, której wartość mierzona jest za pomocą skali interwałowej jest m.in. czas kalendarzowy, temperatura mierzona na skali Celsjusza i Fahrenheita, inteligencja mierzona standardowymi testami IQ.

Na wartościach zmiennych mierzonych na skali interwałowej można dokonywać większości obliczeń matematycznych, z wyjątkiem dzielenia i mnożenia. Można stwierdzić, że pomiędzy 35 stopniami Celsjusza a 30 stopniami Celsjusza jest 5 stopni różnicy, ale nie można sensownie wykazać, ile razy pierwsza wartość temperatury jest wyższa od drugiej. Zmienna mierzona na skali interwałowej może przyjmować wartość zero, ale ma ona charakter wyłącznie umowny: zero stopni Celsjusza nie oznacza bowiem, że nie ma w ogóle żadnej temperatury.

Zobacz także:
  - Pomiar interwałowy (ang. interval measure)


Zobacz także:
  - Poziom pomiaru skali (ang. level of measurement)


Zobacz także:
  - Skala ilorazowa (ang. ratio scale)


Zobacz także:
  - Skala nominalna (ang. nominal scale)


Zobacz także:
  - Skala pomiarowa (ang. measurement scale)


Zobacz także:
  - Skala porządkowa (ang. ordinal scale)


Zobacz także:
  - Zmienna ciągła (ang. continuous variable)