Trafność wewnętrzna (ang. internal validity)

Trafność wewnętrzna to taka cecha pomiaru, że uzyskane wyniki są wyłącznie rezultatem wpływu zmiennej niezależnej na zmienną zależną, a nie jakichś innych czynników, które mogłyby powodować powstanie tej zależności (np. zmiennej zniekształcającej).