Moc testu (ang. power)

Moc testu to prawdopodobieństwo, z jakim pozwala on na odrzucenie fałszywej hipotezy zerowej. Im większe prawdopodobieństwo odrzucenia hipotezy zerowej, tym większa jest moc testu.

Test Kruskala-Wallisa (ang. Kruskal-Wallis test)

Test Kruskala-Wallisa to test statystyczny będący nieparametrycznym odpowiednikiem jednoczynnikowej analizy wariancji. Służy do sprawdzenia hipotezy zerowej, że porównywane próby (liczba porównywanych prób musi wynosić minimum trzy lub więcej) pochodzą z populacji o takiej samej medianie.

Test nieparametryczny (ang. non-parametric test)

Test nieparametryczny to test statystyczny, w którym nie zakłada się, że rozkład wartości zmiennej powinien przyjąć określoną postać. Do testów nieparametrycznych należą m.in. test chi-kwadrat, test Kołmogorowa-Smirnowa i test U-Manna-Whitneya.