Analiza czynnikowa (ang. factor analysis)

Analiza czynnikowa to statystyczna metoda pomiaru danych ilościowych, której celem jest zredukowanie wielu zmiennych do mniejszej liczby niezależnych od siebie czynników głównych. Umożliwia to syntezę najważniejszych danych bez ponoszenia ryzyka, że odrzucone zmienne mogą mieć istotną wartość badawczą.

Analiza dwuzmiennowa (ang. bivariate analysis)

Analiza dwuzmiennowa to badanie oparte na technikach statystycznych, którego przedmiotem jest związek pomiędzy jakimiś dwiema zmiennymi. Zasadniczym celem analizy dwuzmiennowej jest znalezienie istniejących zależności pomiędzy badanymi zmiennymi np. wysokością dochodu i wykształceniem, wiekiem i częstością praktyk religijnych itp.

Analiza dyskryminacyjna (ang. dyscriminant analysis)

Analiza dyskryminacyjna to rodzaj techniki statystycznej, której podstawowym celem jest ustalenie zmiennych w największym stopniu różnicujących pomiędzy sobą poszczególne przypadki w badanym zbiorze. Analiza dyskryminacyjna pozwala w rezultacie podzielić badany zbiór na przynajmniej dwie grupy lub więcej, wyodrębnione z uwagi na najbardziej różnicujące je … Czytaj dalej

Analiza jednozmiennowa (ang. univariate analysis)

Analiza jednozmiennowa to badanie oparte na technikach statystycznych, którego przedmiotem jest jedna wybrana zmienna np. wiek, płeć, wysokość dochodu itp. Przeprowadzana jest w celu opisu podstawowych cech badanej zmiennej, za pomocą takich miar jak: częstość, średnia, mediana, moda itp.