FGI (Focus Group Interview)

FGI (Focus Group Interview) czyli Zogniskowany Wywiad Grupowy to najpopularniejsza, obok IDI, technika wywiadu jakościowego. Inne popularne określenia FGI to wywiad grupowy, grupa fokusowa, wywiad fokusowy, fokus. Wywiad FGI realizowany jest w studiu badawczym, nazywanym potocznie fokusownią. W wywiadzie bierze … Czytaj dalej

Fidelity

Fidelity to wskaźnik wykorzystywany w badaniach telemetrycznych do oszacowania czasu oglądania programu przez telewidza w stosunku do ogólnej długości trwania programu. Wskaźnik fidelity przedstawiony jest w postaci procentowej. Jeżeli cały program trwa 60 minut, a telewidz ogląda z tego 30 … Czytaj dalej

Fieldwork

Fieldwork to potoczne określenie prac podejmowanych przez agencję badawczą w celu wykonania badania w terenie (dystrybucji kwestionariuszy wywiadów, realizacji wywiadów przez ankieterów, zebraniu wypełnionych kwestionariuszy i przesłaniu do agencji itp.).

Filtrowanie (ang. questions filtering)

Filtrowanie to technika konstruowania pytań w kwestionariuszu wywiadu, umożliwiająca pomijanie tych pytań, na które respondent nie może sensownie odpowiedzieć, nie dotyczą jego sytuacji, nie chce lub nie może na nie odpowiedzieć. Jeżeli w przykładowym kwestionariuszu wywiadu dotyczącym sytuacji materialnej znajdują się … Czytaj dalej

Fokusownia (studio fokusowe; ang. focus studio)

Fokusownia to pomieszczenie przystosowane do realizacji wywiadów fokusowych oraz innych wywiadów jakościowych. Standardowe wyposażenie fokusowni to duży, owalny stół, przy którym moderator spotyka się z uczestnikami wywiadu, sprzęt audiowizualny do nagrywania wywiadu oraz lustro weneckie oddzielające fokusownię od podglądowni.

Frekwencja (ang. frequency)

Frekwencja to miara statystyczna wskazująca na liczebność przypadków objętych badaniem. Może być przedstawiana: w liczbach bezwzględnych w procentach, czyli poprzez wykazanie, jaki jest procentowy udział wybranej grupy przypadków w stosunku do wszystkich zbadanych.