Ankieter (ang. interviewer)

Ankieter to osoba, która realizuje wywiady osobiste z osobami wybranymi do uczestnictwa w jakimś badaniu (respondentami). Ankieter odpowiedzialny jest za dotarcie do respondenta, uzyskanie jego zgody na wywiad i przeprowadzenie z nim wywiadu wg otrzymanych instrukcji. Praca ankietera, z uwagi … Czytaj dalej

Audytor

Audytor to osoba realizująca bezpośrednio w terenie badanie typu Mystery Shopping.

Badania pilotażowe (ang. pilot study)

Badania pilotażowe podejmowane są przed rozpoczęciem właściwego projektu badawczego, kiedy konieczne jest przetestowanie narzędzi badawczych. W badaniu pilotażowym przeprowadza się niewielką liczbę próbnych wywiadów, w celu sprawdzenia, czy wszystkie pytania zamieszczone w kwestionariuszu wywiadu są zrozumiałe dla respondentów, sensowne itd.

Bramkarz (ang. gatekeeper)

Bramkarz to osoba zajmująca wysoką pozycję w jakiejś grupie lub organizacji społecznej o sztywnej, hierarchicznej strukturze zarządzania oraz przepływu informacji. Dla badaczy zainteresowanych zbadaniem takiej grupy pozyskanie bramkarza jest często czynnikiem decydującym o powodzeniu projektu badawczego. Bramkarz może udostępniać badaczom … Czytaj dalej

Brief

Brief to zapytanie badawcze w formie dokumentu przesyłanego przez zleceniodawcę do agencji badawczej. Brief zawiera informacje na temat planowanego badania, opis problemu badawczego, cel badania oraz zakres prac, których zamawiający oczekuje od agencji badawczej.

CPH (ang. Completes per Hour)

CPH to wskaźnik efektywności realizacji badania, wskazujący na przeciętną liczbę wywiadów z respondentami, którą można przeprowadzić w ciągu jednej godziny.

CPI (ang. Cost per Interview)

CPI to miara wskazująca na przeciętny koszt realizacji pojedynczego wywiadu. Wyliczana jest w postaci ilorazu łącznych kosztów badania oraz liczby planowanych wywiadów.

Debriefing

Debriefing to krótkie ustne podsumowanie wywiadów fokusowych, przeprowadzone bezpośrednio po ich zakończeniu. W debriefingu bierze zwykle udział moderator, kierownik projektu badawczego (o ile nie jest nim sam moderator) oraz klient zlecający badanie.