Alfa Cronbacha (ang. Cronbach’s alpha)

Alfa Cronbacha to inaczej współczynnik rzetelności alfa. Miara statystyczna wykorzystywana do oceny rzetelności skali pomiarowej. Za pomocą alfa Cronbacha sprawdzana jest korelacja pomiędzy odpowiedziami na poszczególne pytania z kwestionariusza wywiadu oraz łącznym wynikiem przeprowadzonego pomiaru. Im silniejsza korelacja, tym większe … Czytaj dalej

Centyl (ang. centile)

Centyl to parametr statystyczny, kwantyl setnego rzędu, stosowany do wyznaczenia rozkładu normalnego wartości zmiennej w populacji badanej. Umożliwia podział populacji lub zbioru jednostek na 100 części z uwagi na wartość analizowanej zmiennej. Jeśli osoba uzyskująca dochody z pracy w wysokości … Czytaj dalej

Decyl (ang. decile)

Decyl to parametr statystyczny, kwantyl dziesiątego rzędu, stosowany do wyznaczenia rozkładu normalnego wartości zmiennej w badanej populacji. Umożliwia podział analizowanej zbiorowości na 10 części z uwagi na wartość analizowanej zmiennej. Jeśli osoba uzyskująca dochody z pracy w wysokości 3 000 zł miesięcznie … Czytaj dalej

Estymator (ang. estimator)

Estymator to jakaś miara statystyczna wykorzystywana do szacowania parametru lub rozkładu wartości zmiennej w populacji badanej, na podstawie wartości zaobserwowanych w próbie losowej.

Frekwencja (ang. frequency)

Frekwencja to miara statystyczna wskazująca na liczebność przypadków objętych badaniem. Może być przedstawiana: w liczbach bezwzględnych w procentach, czyli poprzez wykazanie, jaki jest procentowy udział wybranej grupy przypadków w stosunku do wszystkich zbadanych.