Random route (ustalona ścieżka)

Random route to metoda doboru próby badanej polegająca na tym, że ankieter otrzymuje wybrany adres (punkt startowy) i rozpoczyna realizację badania, przeprowadzając kolejne wywiady w co n-tym mieszkaniu, od punktu startowego poczynając.

Randomizacja (ang. randomization)

Randomizacja to metoda losowego doboru osób do grupy eksperymentalnej i kontrolnej. Stosowana jest po to, aby przydzielenie uczestników eksperymentu do poszczególnej grupy było wyłącznie dziełem przypadku. W ten sposób zostaje zachowane prawdopodobieństwo, że obie grupy nie będą się różnić między sobą ze … Czytaj dalej

Ranga (ang. rank)

Ranga to wartość liczbowa za pomocą której respondent na skali rankingowej określa, wg określonego kryterium, hierarchię ważności cech jakiegoś obiektu np. produktu, marki itp.

Rangowanie (ang. rank order scaling)

Rangowanie to typ skali pomiarowej, za pomocą której respondent szereguje cechy produktu, usługi lub innego obiektu, poczynając od cechy z jego punktu widzenia najważniejszej do najmniej istotnej (lub odwrotnie).

Ranking (ang. rank order scaling)

Ranking to skala pomiarowa, za pomocą której respondent porządkuje oceniane obiekty (produkty, marki, usługi) wg ustalonego kryterium (zaczynając od najlepiej ocenianego itp.).

Raport badawczy (ang. debrief, research report)

Raport badawczy to pisemne sprawozdanie z przeprowadzonego badania przygotowane przez realizatorów dla zleceniodawcy. Raport badawczy zawiera: przedstawienie celu badania, opis metodologii badania i najważniejszych prac zrealizowanych w ramach projektu, wyniki oraz końcowe wnioski i konkluzje.

Rating

Rating to wskaźnik wykorzystywany w badaniach telemetrycznych do określenia odsetka osób, które zetknęły się z emisją konkretnego programu lub reklamy telewizyjnej.

Reach

Reach to wskaźnik wykorzystywany w badaniach telemetrycznych do oszacowania odsetka osób, które przynajmniej raz zetknęły się z emisją konkretnego programu lub reklamy telewizyjnej.