Samospełniająca się przepowiednia (ang. self-fulfilling prophecy)

Samospełniająca się przepowiednia to termin oznaczający zjawisko społeczne, w trakcie którego czyjeś indywidualne lub grupowe przypuszczenia co do przyszłych zdarzeń, sytuacji społecznych i zachowań własnych lub innych ludzi, spełniają się w rzeczywistości, nawet jeśli oczekiwania te były oparte na wątpliwych … Czytaj dalej

Samounicestwiająca się przepowiednia (ang. self-defeating prophecy)

Samounicestwiająca się przepowiednia to zjawisko będące przeciwieństwem samospełniającej się przepowiedni. Oznacza takie przewidywane zdarzenia społeczne, zachowanie własne lub innych osób, które nie występują i nie mają miejsca właśnie na skutek tego, że były przez nas oczekiwane.

Scenariusz wywiadu (ang. discussion guide)

Scenariusz wywiadu to zestaw pytań, które moderator przedstawia do omówienia uczestnikom wywiadów fokusowych lub innych wywiadów jakościowych. Scenariusz wywiadu ma formę niestandaryzowaną tzn. pytania w nim przedstawione nie muszą być zadawane respondentowi zawsze wg takiej samej kolejności, w jakiej zostały zamieszczone. W … Czytaj dalej

Schemat preeksperymentalny (ang. pre-experimental design)

Schemat preeksperymentalny to badanie przypominające w założeniu klasyczny schemat eksperymentalny, ale nie spełniające kilku istotnych kryteriów formalnych, takich jak: zorganizowanie grupy kontrolnej, kontrolowanie wszystkich czynników mogących wpływać na wyniki eksperymentu itp. Do najczęściej stosowanych schematów preeksperymentalnych należą: Studium przypadku z … Czytaj dalej

Screener

Screener to rodzaj prostego kwestionariusza wykorzystywanego w trakcie rekrutacji uczestników wywiadów fokusowych oraz innych wywiadów jakościowych. Screener składa się zwykle nie więcej niż z kilku pytań, które zadawane są w celu ustalenia, czy dana osoba posiada cechy kwalifikujące ją do udziału w … Czytaj dalej

Semmelweis Philippe Ignaz

Semmelweis Philippe Ignaz (ur. 1818 – zm. 1865) słynny węgierski lekarz i położnik, twórca antyseptyki.W latach 40. XIX wieku pracował jako położnik w szpitalu w Wiedniu, gdzie zajmował się badaniem przyczyn gorączki połogowej (sepsis puerperalis), która w owych czasach była … Czytaj dalej