Agregacja (ang. aggregation)

Agregacja to metoda prezentacji danych ilościowych, polegająca na wyliczeniu wartości zmiennej dla kilku grup przypadków i przedstawieniu ich w jednej tabeli w celach porównawczych. Przykład: jeżeli chcemy przedstawić liczbę urodzeń w Polsce w ujęciu na poszczególne regiony, to możemy analizować … Czytaj dalej

Analiza (ang. analysis)

Analiza to proces gromadzenia, przetwarzania, klasyfikacji, porządkowania oraz interpretacji danych dotyczących jakiegoś zagadnienia badawczego.

Analiza asocjacji (ang. association analysis)

Analiza asocjacji to rodzaj zaawansowanej techniki statystycznej, której celem jest identyfikacja kombinacji wartości zmiennych, pojawiających się z określoną częstością i prawidłowością w zbiorze danych. Przykładem analizy asocjacji może być tzw. analiza koszykowa stosowana w sprzedaży i marketingu; polega ona na identyfikacji tych … Czytaj dalej

Analiza czynnikowa (ang. factor analysis)

Analiza czynnikowa to statystyczna metoda pomiaru danych ilościowych, której celem jest zredukowanie wielu zmiennych do mniejszej liczby niezależnych od siebie czynników głównych. Umożliwia to syntezę najważniejszych danych bez ponoszenia ryzyka, że odrzucone zmienne mogą mieć istotną wartość badawczą.

Analiza grup skontrastowanych (ang. contrasted groups analysis)

Analiza grup skontrastowanych to badanie oparte na technikach statystycznych, wykorzystywane do opisu zależności pomiędzy wieloma zmiennymi. Podstawowym celem analizy grup skontrastowanych jest ustalenie wartości wszystkich zmiennych niezależnych, których współzależność pozwala wyjaśnić wartości zmiennych zależnych.

Analiza ilościowa (ang. quantitative analysis)

Analiza ilościowa to każda metoda badawcza, której celem jest przedstawienie wyników przeprowadzonego badania w postaci numerycznej (np. częstości występowania, odsetków procentowych, średniej, mody, mediany itd.). W analizie ilościowej wykorzystuje się głównie techniki wnioskowania statystycznego, a uzyskane wyniki można zazwyczaj uogólniać na całą populację … Czytaj dalej