Alokacja próby (ang. sample allocation)

Alokacja próby to procedura polegająca na podzieleniu jednostek losowania na kategorie pierwszego rzędu (np. gminy) i dalszego rzędu (np. osoby zamieszkujące te gminy), zwane warstwami. Z tak przygotowanych warstw losuje się następnie jednostki do próby grupowej.

Dobór celowy (ang. purposive sampling)

Dobór celowy to metoda nielosowego doboru próby badanej, do której jednostki wybierane są na podstawie arbitralnej decyzji badaczy. Kryterium doboru celowego jest wyłącznie to, że uczestnik badania spełnia określone kryterium (płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, wykonywany zawód itp.)

Dobór grupowy (ang. cluster sampling)

Dobór grupowy to metoda doboru próby badanej, do której najpierw losowane są jednostki pierwszego rzędu (gminy, powiaty, miasta, szkoły, uczelnie, instytucje itp.), z których następnie losowane są mniejsze jednostki dalszego rzędu, w nich się zawierające. Przykładowy schemat doboru grupowego może … Czytaj dalej

Dobór kwotowy (ang. quota sampling)

Dobór kwotowy to metoda nielosowego doboru próby badanej. Udział (liczebność, odsetek) osób w próbie ustalany jest w taki sposób, żeby był proporcjonalny do ich rzeczywistego udziału w całej populacji badanej. Przy doborze kwotowym uwzględniana jest zwykle płeć, wiek i miejsce … Czytaj dalej

Dobór próby (ang. sampling)

Dobór próby to określona metoda wyboru osób lub innych jednostek (gospodarstw, przedsiębiorstw, firm itp.) do próby badanej. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje doboru próby: dobór probabilistyczny (ang. probability sampling), obejmujący próby losowe dobór nieprobabilistyczny (ang. nonprobability sampling), obejmujący próby wybrane … Czytaj dalej