Bank danych (ang. data bank)

Bank danych to ogół statystyk publicznych, wyników sondaży itp. gromadzonych, archiwizowanych i przetwarzanych przez uprawnione instytucje. Przykładami banków danych mogą być dane znajdujące się w zasobach Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) lub gromadzone w cyklu Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego.

Bank Danych Regionalnych (ang. Regional Data Bank)

Bank Danych Regionalnych to baza danych gromadzona od 1995 roku przez Główny Urząd Statystyczny i zawierająca wyczerpujące informacje na temat sytuacji demograficznej, gospodarczej i społecznej Polski. Bank Danych Regionalnych (w skrócie BDR) zawiera dane w podziale na województwa, powiaty i … Czytaj dalej

Dane (ang. data)

Dane to wszelkie informacje, dokumenty, źródła, materiały itp. gromadzone przez badaczy w trakcie realizowanego badania, z wykorzystaniem różnych metod i technik badawczych.

Dane ciągłe (ang. continuous data)

Dane ciągłe gromadzone są w sposób systematyczny i przez nieokreślony okres czasu; dane takie pozyskiwane są często za pomocą tzw. badań ciągłych (badania telemetryczne, badania słuchalności radia, panele gospodarstw domowych).

Dane ilościowe (ang. quantitative data)

Dane ilościowe to wszelkie informacje, które można przedstawić w formie numerycznej i dokonywać na nich w sensowny sposób dowolnych operacji arytmetycznych.

Dane surowe (ang. raw data)

Dane surowe to wszystkie informacje, które są wprowadzane do pakietu statystycznego lub innego programu komputerowego, w którym będą następnie czyszczone, uzupełniane i przygotowywane do dalszej analizy.

Dane wtórne (ang. secondary data)

Dane wtórne to wszelkie informacje, które już istnieją i są dostępne w określonej postaci: statystyk publicznych, raportów branżowych, sprawozdań, publikacji prasowych lub książkowych, archiwów itp.

Demografia (ang. demography)

Demografia to nauka o zjawiskach zachodzących w populacjach ludzkich zamieszkujących określone terytoria: miasta, wsie, regiony, państwa, kontynenty itp. Do głównych zagadnień, którymi zajmuje się demografia należą m.in.: liczebność populacji i zmiany w niej zachodzące struktura populacji wg płci i wieku … Czytaj dalej