Herbert H. Hyman

Herbert H. Hyman (1918-1985), amerykański socjolog, profesor Columbia University i Wesleyan University. Autor publikacji z dziedziny badań społecznych m.in. „Interviewing in Social Research” (1954), „Survey Design and Analysis” (1955) oraz wydanej pośmiertnie „Taking society’s measure: a personal history of survey … Czytaj dalej

Hipoteza (ang. hypothesis)

Hipoteza to niesprawdzone twierdzenie poddawane dopiero naukowej weryfikacji, a dotyczące przyczyn jakiegoś zjawiska, zdarzenia, postawy, zależności pomiędzy zmiennymi itp.

Hipoteza zerowa (ang. null hypothesis)

Hipoteza zerowa to twierdzenie zakładające brak istotnego statystycznie związku pomiędzy zmiennymi analizowanymi w trakcie eksperymentu, obserwacji lub innego badania. Znalezienie takiego związku pomiędzy zmiennymi pozwala na odrzucenie hipotezy zerowej i przyjęcie hipotezy alternatywnej.

Histogram (ang. histogram)

Histogram to graficzna prezentacja rozkładu wartości zmiennej. Histogram można stosować do prezentacji rozkładu normalnego wartości zmiennej. Przypomina wykres słupkowy; różnica polega na tym, że w histogramie nie ma przerw pomiędzy poszczególnymi słupkami, co pozwala czytelniej zaprezentować rozkład wartości zmiennej.

Historia mówiona (ang. oral history)

Historia mówiona to metoda badawcza polegająca na rejestracji oraz gromadzeniu ustnych relacji i wypowiedzi osób, a dotyczących ich doświadczeń życiowych, zmieniających się postaw i poglądów, wydarzeń których byli naocznymi świadkami itp. Narratorami historii mówionej bywają najczęściej ludzie w starszym wieku, … Czytaj dalej

Historia przypadku (ang. case history)

Historia przypadku to potoczne określenie studium badawczego, którego celem jest w miarę drobiazgowy i przekrojowy opis życia lub działalności jakiejś osoby, grupy społecznej lub instytucji reprezentowanej przez jakieś osoby. Historia przypadku może obejmować mniejsze lub większe fragmenty z życia jednostek będących przedmiotem … Czytaj dalej

Historia życia (ang. story life)

Historia życia to potoczne określenie studium badawczego, którego celem jest przedstawienie biografii jakiejś konkretnej osoby, rodziny lub innej niewielkiej grupy społecznej. Studium takie oparte jest zwykle na drobiazgowej analizie wszelkich dokumentów dotyczących badanej osoby lub osób: pamiętników, dzienników, listów, rozmaitych … Czytaj dalej