Waga (ang. weight)

Waga to wartość liczbowa, całkowita lub ułamkowa, wyliczana i wykorzystywana w trakcie procedury ważenia próby losowej. Jeżeli każda z jednostek, która znalazła się w próbie badanej, miała takie samo prawdopodobieństwo wylosowania, to jednostce tej przypisana jest identyczna waga = 1. … Czytaj dalej

Walidacja (ang. validation)

Walidacja to procedura sprawdzania trafności, rzetelności i dokładności skal pomiarowych, które mają być wykorzystane w badaniu.

Warstwowanie (ang. stratification)

Warstwowanie to procedura stosowana w trakcie doboru próby grupowej, polegająca na tym, że wszystkie jednostki wchodzące w skład operatu losowania, dzieli się najpierw na poszczególne kategorie (ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania itp.), a następnie z kategorii tych losuje … Czytaj dalej

Wartość neutralna (ang. neutral value)

Wartość neutralna na skali pomiarowej umożliwia respondentowi uchylenie się od odpowiedzi w przypadku, gdy nie ma on sprecyzowanej opinii na temat ocenianego obiektu, zjawiska, postawy itp. Wartość neutralna oznaczona jest najczęściej za pomocą takich wyrażeń jak: „ani tak, ani nie”, … Czytaj dalej

Wartości brzegowe (ang. boundary values)

Wartości brzegowe to inaczej częstości brzegowe. Te częstości, które znajdują się w ostatniej kolumnie lub wierszu tabeli krzyżowej, w których podana jest suma wszystkich przypadków lub analizowanych zmiennych.

Ważenie (ang. weighting)

Ważenie to procedura obliczeniowa, której głównym celem jest skorygowanie próby badanej w taki sposób, aby w możliwie największym stopniu była reprezentatywna dla populacji, z której została pobrana. Im bardziej „doważona” próba, tym większa jest jej reprezentatywność dla populacji.