Analiza treści (ang. content analysis)

Analiza treści to badanie komunikatów tekstowych, zarówno pisanych (książki, prasa, dokumenty, strony internetowe), jak i ustnych (rozpowszechnianych za pomocą radia i telewizji). Celem analizy jest zredukowanie zawartości całego tekstu do jego najważniejszych znaczeń: najczęściej pojawiających się słów, kluczowych wątków, przeważających form gramatycznych i semantycznych itp.

Analiza treści została rozpowszechniona w latach 40. XX wieku w Stanach Zjednoczonych i była wykorzystywana do badania komunikacji społecznej i medialnej. Jednym z popularyzatorów omawianej techniki był amerykański socjolog Harold Dwight Lasswell (ur. 1902 – zm. 1978), który w swoich badaniach wprowadził formułę (nazwaną potem formułą Lasswella) opisującą etapy komunikowania: kto mówi, co mówi, do kogo mówi, za pomocą jakich środków i z jakim rezultatem. W tym samym okresie inny amerykański socjolog, Bernard Berelson (ur. 1912 – zm. 1979), przedstawił własną definicję analizy treści, którą określał jako technikę badawczą służącą do obiektywnego, systematycznego i ilościowego opisu jawnej zawartości przekazu (Content Analysis In Communication Research, 1952).