Badania międzynarodowe (ang. international research)

Badania międzynarodowe są realizowane jednocześnie na terytorium więcej niż jednego państwa i dotyczą tego samego problemu badawczego. Mogą być realizowane przez jedną instytucję badawczą lub też przez kilka różnych instytucji, z których każda koordynuje projekt na terenie reprezentowanego przez siebie kraju. We wszystkich krajach objętych badaniem stosuje się te same narzędzia i metody badawcze (oczywiście z uwzględnieniem niezbędnych tłumaczeń oraz adaptacji językowych i kulturowych), co umożliwia w rezultacie wiarygodne porównywanie uzyskanych wyników.