Benchmark

Benchmark to wzorzec, punkt odniesienia względem którego można oceniać i porównywać efektywność jakiejś inwestycji, przedsięwzięcia, zarządzania itp. Dla oceny stanu gospodarki benchmarkiem może być np. indeks giełdowy.

Benchmarki powszechnie stosowane są przy ocenie efektywności rozmaitych instrumentów finansowych i funduszy inwestycyjnych, papierów dłużnych, obligacji i innych. I tak dla funduszy inwestujących w obligacje krajowe benchmarkiem może być średnioroczny wskaźnik inflacji. Z kolei dla funduszów akcyjnych jako benchmark można przyjąć średnią stopę zwrotu wszystkich funduszy konkurencyjnych działających na danym rynku. W szerszym znaczeniu benchmarkiem może być po prostu każda firma, produkt, sposób zarządzania lub wykonania usługi itd. które dla pozostałych producentów i usługodawców, ale również klientów i konsumentów są swoistą miarą jakości, czy wręcz wzorem do naśladowania, wzorem tego co chcieliby produkować (producenci) lub otrzymywać (klienci).