Eksperyment ex post facto (ang. ex post facto experiment)

Eksperyment ex post facto podejmowany jest w celu wyjaśnienia zjawisk, które już miały miejsce w przeszłości. Wartości zmiennych niezależnych mierzonych w trakcie eksperymentu są również z góry znane badaczom. Eksperyment ex post facto nazywany jest również pseudoeksperymentem, z uwagi na to, że realizowany jest z pominięciem formalnych procedur klasycznego schematu eksperymentalnego.