Pytanie zagrażające (ang. threatening question)

Pytanie zagrażające to takie, które z jakichś względów może budzić negatywne reakcje respondenta i skłaniać go do odmowy udzielenia odpowiedzi lub podawania odpowiedzi nieprawdziwych. Może dotyczyć spraw osobistych respondenta (np. życia seksualnego), tematów uznawanych za drażliwe społecznie (alkoholizm, przemoc w rodzinie itd.). Jednym z przykładów pytań często uznawanych przez respondentów za zagrażające jest również pytanie o uzyskiwane dochody osobiste.