Pytanie wprowadzające (ang. opening question)

Pytanie wprowadzające zadawane jest w celu zainteresowania respondenta rozpoczętym wywiadem. Umieszczane jest na początku kwestionariusza wywiadu lub każdego kolejnego zestawu pytań. Powinno być sformułowane w taki sposób, żeby respondent szybko zrozumiał cel wywiadu, zainteresował się przedstawionym tematem oraz chętnie udzielał odpowiedzi na postawione pytania.