Agregacja (ang. aggregation)

Agregacja to metoda prezentacji danych ilościowych, polegająca na wyliczeniu wartości zmiennej dla kilku grup przypadków i przedstawieniu ich w jednej tabeli w celach porównawczych.

Przykład: jeżeli chcemy przedstawić liczbę urodzeń w Polsce w ujęciu na poszczególne regiony, to możemy analizować zmienną „liczba urodzeń” wg zmiennej „region” (np. „województwo”). Pozwoli to na utworzenie jednej tabeli, w której zamieszczone zostaną liczebności urodzeń nie tylko ogółem (dla całego kraju), ale również wg poszczególnych województw. Zmienną, która jest analizowana w tabeli, nazywamy zmienną agregowaną („liczba urodzeń”). Zmienną, która pozwala porządkować zmienną agregowaną wg ustalonego kryterium nazywamy zmienną agregującą („województwo”).