Analiza czynnikowa (ang. factor analysis)

Analiza czynnikowa to statystyczna metoda pomiaru danych ilościowych, której celem jest zredukowanie wielu zmiennych do mniejszej liczby niezależnych od siebie czynników głównych. Umożliwia to syntezę najważniejszych danych bez ponoszenia ryzyka, że odrzucone zmienne mogą mieć istotną wartość badawczą.