Analiza dokumentów osobistych (ang. personal documents analysis)

Patrz: metoda dokumentów osobistych.