Analiza ilościowa (ang. quantitative analysis)

Analiza ilościowa to każda metoda badawcza, której celem jest przedstawienie wyników przeprowadzonego badania w postaci numerycznej (np. częstości występowania, odsetków procentowych, średniej, mody, mediany itd.). W analizie ilościowej wykorzystuje się głównie techniki wnioskowania statystycznego, a uzyskane wyniki można zazwyczaj uogólniać na całą populację badaną.