Analiza rzetelności skali (ang. scale reliability analysis)

Patrz: analiza Alfa Cronbacha.