Analiza sytuacyjna (ang. situation analysis)

Analiza sytuacyjna to badanie kondycji przedsiębiorstwa lub innej instytucji w określonym okresie czasu. Może dotyczyć aktualnej pozycji przedsiębiorstwa na rynku i w jego otoczeniu konkurencyjnym, szans i zagrożeń wynikających z bieżącej sytuacji gospodarczej itp.