Analiza związków (ang. association analysis)

Patrz: analiza asocjacji.