Badania ciągłe (ang. continuous research)

Badania ciągłe są powtarzane i realizowane wielokrotnie, w określonych odstępach czasu i zawsze wg tej samej metodologii badawczej (z dopuszczeniem niezbędnych modyfikacji). W zależności od przyjętej metodologii, badania ciągłe mogą być realizowane na tej samej próbie osób badanych. Umożliwia to systematyczną analizę nie tylko samych opinii i zachowań respondentów, ale przede wszystkim pozwala obserwować dynamikę zmian preferencji, opinii i zachowań osób badanych. Badania ciągłe mogą być również prowadzone na różnych próbach osób, ale za każdym razem powinny być one reprezentatywne dla całej badanej populacji.