Badania niejawne (ang. unobtrusive research)

Badania niejawne realizowane są w taki sposób, że osoby badane nie mają świadomości, że w nich uczestniczą (sic!). Techniką stosowaną w badaniach niejawnych jest obserwacja ukryta (ang. covert observation). Badacz obserwuje grupę osób bez ich wiedzy i zgody, uczestnicząc w ich życiu, bez ujawniania swoich faktycznych celów oraz intencji. Badania niejawne stosowane są wtedy, kiedy istnieje ryzyko, że członkowie wspólnoty mogą nie wyrazić zgody na oficjalny udział w jakichkolwiek badaniach. Przykładami takich grup mogą być różne subkultury, mniejszości seksualne, sekty religijne itp.