CPI (ang. Cost per Interview)

CPI to miara wskazująca na przeciętny koszt realizacji pojedynczego wywiadu. Wyliczana jest w postaci ilorazu łącznych kosztów badania oraz liczby planowanych wywiadów.