Dobór proporcjonalny (ang. probability proportional to size)

Dobór proporcjonalny to metoda doboru próby, polegająca na losowaniu jednostek w taki sposób, aby ich liczebność w próbie była wprost proporcjonalna do udziału tych jednostek w całej badanej populacji.