Dobór systematyczny (ang. systematic sampling)

Dobór systematyczny to metoda doboru próby losowej polegająca na losowaniu co n-tej jednostki z operatu losowania.