Dobór próby (ang. sampling)

Dobór próby to określona metoda wyboru osób lub innych jednostek (gospodarstw, przedsiębiorstw, firm itp.) do próby badanej. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje doboru próby:

  1. dobór probabilistyczny (ang. probability sampling), obejmujący próby losowe
  2. dobór nieprobabilistyczny (ang. nonprobability sampling), obejmujący próby wybrane za pomocą technik nielosowych.