Etyka badawcza (ang. research ethics)

Etyka badawcza to ogół zasad etycznych regulujących sposób prowadzenia badań społecznych, marketingowych i rynkowych. Do najważniejszych z nich należą:

  1. zapewnienie badanej osobie anonimowości wypowiedzi, wykluczenie możliwości jej identyfikacji przez zleceniodawców badania, odbiorców wyników i jakiekolwiek inne postronne osoby
  2. informowanie o celu badania oraz zastosowanych metodach i technikach badawczych
  3. zapewnienie pełnej dobrowolności uczestnictwa w badaniu na każdym jego etapie
  4. respektowanie prawa respondenta do odmowy udziału w badaniu lub rezygnacji
    z dalszego w nim uczestnictwa.