Kierunek związku (ang. direct correlation)

Kierunek związku to miara opisująca zależność pomiędzy zmianą wartości dwóch zmiennych. Może przejmować kierunek dodatni lub ujemny. Kierunek dodatni oznacza, że wraz ze wzrostem wartości jednej zmiennej, rośnie również wartość drugiej. Kierunek ujemny oznacza, że wraz ze wzrostem wartości jednej zmiennej, spada wartość drugiej zmiennej (i odwrotnie).