Mediana (ang. median)

Mediana to wartość środkowa jakiejś zmiennej; dla parzystej liczby przypadków, gdzie wartości takiej nie można bezpośrednio ustalić, medianę wyznaczamy poprzez wyliczenie średniej arytmetycznej dla dwóch środkowych wartości zmiennej, występujących obok siebie.