Średnia arytmetyczna (ang. mean)

Średnia arytmetyczna to miara tendencji centralnej; jest to suma wszystkich wartości zmiennej podzielona przez liczbę tych wartości.