Prestiż społeczny (ang. social prestige)

Prestiż społeczny to potoczne określenie sposobu, w jaki ludzie postrzegają i oceniają pozycję i status poszczególnych jednostek wchodzących w skład społeczeństwa. Na ocenę prestiżu społecznego składają się najczęściej takie czynniki jak wykonywany zawód, wykształcenie, stan cywilny i rodzina, miejsce zamieszkania, uzyskiwane dochody i posiadany majątek, jak również działalność społeczna, odniesione sukcesy życiowe i zawodowe, autorytet, posiadana władza, wpływy itp. Ze zrozumiałych względów prestiż społeczny jest różnie rozumiany w zależności od środowiska, kraju i czasów, w których pozycja jednostek wchodzących w skład społeczeństwa może podlegać takiej ocenie. To, co dla jednych wiąże się z wysokim prestiżem społecznym, dla innych może być pozbawione istotnego znaczenia.