Próba niereprezentatywna (ang. unrepresentative sample)

Próba niereprezentatywna to każda próba, która została wybrana inną metodą, niż losowa. Wyniki i wnioski z badania przeprowadzonego na próbie niereprezentatywnej można w ograniczonym stopniu uogólniać na całą populację badaną; niemożliwe jest jednak wyliczenie błędu standardowego (losowego, z próby) dla uzyskanych wyników.