Rzetelność powtarzalności testu (ang. test-retest reliability)

Rzetelność powtarzalności testu to metoda sprawdzania rzetelności narzędzia badawczego. Polega na wykorzystaniu, w określonych odstępach czasu, tego samego narzędzia do pomiaru postaw lub opinii tej samej grupy osób. Przykładem może być wykorzystanie jakiegoś testu do pomiaru ilorazu inteligencji na grupie tych samych osób, a następnie jego powtórzenie na tej samej grupie po upływie określonego czasu. Im większa korelacja pomiędzy wynikami obydwu testów, tym w większym stopniu można uznać omawiany test za rzetelny.