Siła związku (ang. correlation power)

Siła związku to miara zależności pomiędzy dwoma zmiennymi. Może przyjmować wartość od -1 do 1. Im wartość bliższa -1 lub 1, tym większe prawdopodobieństwo istnienia zależności pomiędzy dwiema zmiennymi. Wartość -1 lub 1 oznacza, że mamy do czynienia z idealną korelacją ujemną lub idealną korelacją dodatnią. W analizach statystycznych przyjmuje się często następującą interpretację siły związku:

  1. mniej niż 0,2, oznaczająca brak zależności między badanymi zmiennymi
  2. 0,2-0,4 – zależność jest słaba
  3. 0,4-0,7 – zależność jest umiarkowana
  4. 0,7-0,9 – zależność jest znacząca
  5. powyżej 0,9 – zależność jest bardzo silna.