Korelacja (ang. correlation)

Korelacja to zależność pomiędzy zmiennymi, polegająca na tym, że zmiana wartości jednej zmiennej powoduje zmianę wartości drugiej. Jeżeli wartość jednej zmiennej wzrasta, podczas gdy wartość drugiej maleje, wtedy mówimy o tzw. korelacji ujemnej. Jeżeli wartości zmiennych wzrastają jednocześnie, mówimy o tzw. korelacji dodatniej. Do określania wartości korelacji wykorzystywane są współczynniki korelacji (miary siły związku). Korelacja może przyjmować wartości liczbowe od –1 do 1, gdzie –1 oznacza doskonałą korelację ujemną, a 1 oznacza doskonałą korelację dodatnią. Wartość 0 oznacza brak jakiejkolwiek korelacji.

Należy pamiętać, że istnienie korelacji między zmiennymi nie oznacza jeszcze, że zachodzi pomiędzy nimi relacja na zasadzie: przyczyna – skutek.