Średnia krocząca (ang. moving average)

Średnia krocząca to przeciętna wartość zmiennej (kurs waluty, sprzedaż, czytelnictwo itp.) zmieniająca się w określonych odstępach czasu.