Znajomość marki (ang. brand awareness)

Znajomość marki to stopień jej identyfikacji przez osoby uczestniczące w badaniu. Można wyróżnić dwa rodzaje znajomości marki: znajomość spontaniczną (ang. spontaneous awareness, prompted awareness), wskazującą na odsetek respondentów, którzy sami zadeklarowali znajomość marki, bez żadnej pomocy ze strony ankietera znajomość wspomaganą … Czytaj dalej