Znajomość marki (ang. brand awareness)

Znajomość marki to stopień jej identyfikacji przez osoby uczestniczące w badaniu. Można wyróżnić dwa rodzaje znajomości marki:

  1. znajomość spontaniczną (ang. spontaneous awareness, prompted awareness), wskazującą na odsetek respondentów, którzy sami zadeklarowali znajomość marki, bez żadnej pomocy ze strony ankietera
  2. znajomość wspomaganą (ang. aided awareness), wskazującą na odsetek respondentów, którzy zadeklarowali znajomość marki, po przedstawieniu im przez ankietera listy wszystkich marek objętych badaniem.