Test istotności statystycznej (ang. test of statistical significance)

Test istotności statycznej służy do sprawdzenia, w jakim stopniu zależności pomiędzy zmiennymi w próbie losowej mogą być spowodowane jedynie błędem losowym z próby. Umożliwia przyjęcie lub odrzucenie hipotezy zerowej o braku zależności statystycznej pomiędzy zmiennymi.