Test Kruskala-Wallisa (ang. Kruskal-Wallis test)

Test Kruskala-Wallisa to test statystyczny będący nieparametrycznym odpowiednikiem jednoczynnikowej analizy wariancji. Służy do sprawdzenia hipotezy zerowej, że porównywane próby (liczba porównywanych prób musi wynosić minimum trzy lub więcej) pochodzą z populacji o takiej samej medianie.