Wskaźnik społeczny (ang. social indicator)

Wskaźnik społeczny to miara, za pomocą której można określić cechy ilościowe jakiegoś zjawiska społecznego. Za pomocą wskaźników możemy również oceniać kierunek zmian zachodzących w czasie, a dotyczących badanego zjawisk społecznego. Za pomocą wskaźników jesteśmy w stanie opisywać rzeczywistość społeczną, która nas otacza.
Są one najbardziej podstawowymi miernikami wykorzystywanymi w badaniach społecznych i rynkowych. Za ich pomocą możemy w empiryczny, doświadczalny sposób opisać zjawisko będące przedmiotem badania. Wskaźnikiem rozwoju gospodarczego kraju może być wartość PKB, stopa bezrobocia, stopa inflacji, wartość rezerwy budżetowej itd. Wskaźnikiem czytelnictwa może być średnia liczba przeczytanych książek w ciągu roku; wskaźnikiem rozwoju demograficznego – liczba urodzeń; religijności – liczba osób praktykujących itd. itd.