Analiza historyczno-porównawcza ((ang. historical-comparative analysis)

Patrz: badania historyczno-porównawcze.