Błąd indywidualizmu (ang. individualistic fallacy)

Błąd indywidualizmu polega na tym, że wnioski dotyczące zachowania i postaw pojedynczych jednostek badania zostają odniesione do całych zbiorowości, z których te jednostki pochodzą.